Algemene voorwaarden Fleetassist

ALGEMENE VOORWAARDEN FLEETASSIST BV (71635548) gevestigd te 5674 CE Nuenen aan het adres Spegelt 29A

Art. 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod dat Fleetassist doet en op alle overeenkomsten die tussen Fleetassist en de opdrachtgever worden gesloten.

1.2 De opdrachtgever die al dan niet via de website www.Fleetassist.nl met Fleetassist een overeenkomst sluit, heeft voorafgaande aan het sluiten van deze overeenkomst kennis genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en er dus mee ingestemd dat al deze algemene voorwaarden  op de overeenkomst van toepassing zijn. Bij de schriftelijk dan wel elektronische offerte behoort een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Verder staan deze Algemene Voorwaarden op de website van Fleetassist.

1.3 Het door de opdrachtgever zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, heeft te geleden als een instemming met de toepassing ervan.

1.4 Fleetassist is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Fleetassist zal in dat geval de opdrachtgever zoveel mogelijk één maand voor de inwerkingtreding van de wijzigingen informeren over de voorgenomen wijzigingen.

1.5 In het geval een bepaling in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet zou mogen zijn, wordt deze bepaling geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden, zoals bedoeld in dit artikel, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Art. 2: Het aanbod

2.1 Fleetassist brengt het aanbod schriftelijk dan wel elektronisch uit.

2.2 Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en geldt gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit de offerte anders blijkt.

2.3 Bij het opstellen van het aanbod houdt Fleetassist rekening met de door de opdrachtgever te verstrekken informatie over het voertuig van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de plicht Fleetassist de juiste informatie te verstrekken. De opdrachtgever staat dus in voor de juistheid en volledigheid van de door af namens hem aan Fleetassist opgeven maten, eisen specificaties en andere gegevens waarop Fleetassist haar aanbieding baseert.

Art. 3: De overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Deze aanvaarding geschiedt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch.

3.2 Na wijzigingen in de offerte zal een nieuwe offerte worden uitgebracht.

3.3 De aanvaarding van de offerte wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan op het moment dat de opdrachtgever er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen.

3.4 Kennelijke fouten of vergissingen op haar website, in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Fleetassist niet.

3.5 Na het verstrijken van de termijn zoals overeengekomen in het geaccepteerde aanbod blijft de overeenkomst tot stand tot het moment dat één van de partijen de overeenkomst opzegt. De overeenkomst is na de overeengekomen termijn per maand opzegbaar. De prijzen kunnen na het verstrijken van deze termijn opnieuw door Fleetassist worden vastgesteld. Voor het verlengen van deze in het geaccepteerde aanbod vermelde termijn of om nieuwe afspraken overeen te komen dient een nieuwe opdrachtbevestiging te worden afgegeven.

3.6 De overeenkomst die door middel van een opdrachtbevestiging tot stand is gekomen, ook in het geval deze overeenkomst via internet tot stand is gekomen, kan gezien de aard van de op maat gemaakte levering, ingeplande werkzaamheden en gedane bestellingen, niet worden ontbonden of worden geannuleerd. Indien een opdrachtgever een dergelijke koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Fleetassist en de winstderving voor Fleetassist, te vermeerderen met BTW, aan Fleetassist te vergoeden.

3.7 De op de website van Fleetassist aangeboden pakketten welke overeenkomst dienaangaande uitsluitend via  internet  tot  stand  is  gekomen, en waarbij nog geen op maat gemaakte levering, ingeplande werkzaamheden en gedane bestellingen zijn gedaan, kunnen zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst of ingebruikname van het product worden ontbonden. Indien opdrachtgever van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient de opdrachtgever dit aan Fleetassist te melden.

3.8 Indien de opdrachtgever aan Fleetassist te kennen geeft dat hij niet meer aan zijn betaalverplichtingen kan voldoen dan wel  op het moment dat Fleetassist uit de omstandigheden kan afleiden dat de opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment dat (de onderneming van) opdrachtgever zijn activiteiten staakt, is Fleetassist gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en de toegang tot de web applicatie. Evenwel blijft de betalingsverplichting blijft ten alle tijde bestaan.

3.9 De overeenkomst kan schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen binnen dertig (30) kalenderdagen na de ingebrekestelling.

3.10 Indien een juridische uitspraak dit beveelt, is Fleetassist gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Er kan in een dergelijk geval geen enkele restitutie worden verkregen, dit risico is voor de opdrachtgever.

3.11 Fleetassist is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging als beschreven de leden 8, 9 en 10 van dit artikel.

3.12 Bij beëindiging van de overeenkomst zal Fleetassist terstond het gebruik en de toegang tot de web applicatie staken en gestaakt houden. Tevens zal opdrachtgever na beëindiging van de overeenkomst geen toegang meer hebben tot de web applicatie en zijn gegevens. Fleetassist zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan opdrachtgever restitueren. De opdrachtgever dient zelf de data te downloaden en te archiveren. Na beëindiging van het abonnement heeft de opdrachtgever geen toegang meer tot de web applicatie.

Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook de data niet zelf kan downloaden, dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst Fleetassist te verzoeken deze data over te dragen. Na de termijn van 14 dagen zal Fleetassist de gegevens definitief verwijderen.

Art. 4: Herroepingsrecht voor particuliere opdrachtgever

4.1 De particuliere opdrachtgever kan de met Fleetassist online via de website gesloten overeenkomst gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

4.2 Deze bedenktijd gaat in op de dag nadat de particuliere opdrachtgever het product van Fleetassist heeft ontvangen.

4.3 Tijdens de bedenktijd zal de particuliere opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het van Fleetassist ontvangen product.

4.4 Indien de particuliere opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Fleetassist.

4.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1  bedoelde melding, retourneert de particuliere opdrachtgever het product. De particuliere opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product retourneert voordat de bedenktijd is verstreken.

4.6 De particuliere opdrachtgever retourneert het product met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Fleetassist verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de particuliere opdrachtgever.

4.8 De particuliere opdrachtgever draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product aan Fleetassist.

4.9 Als de particuliere opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

4.10 Fleetassist vergoedt alle betalingen van de particuliere opdrachtgever, inclusief eventuele leveringskosten door Fleetassist in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de particuliere opdrachtgever haar de herroeping meldt.

4.11 Fleetassist gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de particuliere opdrachtgever heeft gebruikt. De terugbetaling is kosteloos voor de particuliere opdrachtgever.

4.12 De particuliere opdrachtgever kan geen gebruik maken van het herroepingsrecht, indien Fleetassist het product reeds heeft ingebouwd en de uitvoering van het inbouwen is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de particuliere opdrachtgever. En daarnaast heeft de particuliere opdrachtgever verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Fleetassist de overeenkomst is nagekomen.

Art. 5: Prijzen en Betaling

5.1 Alle door Fleetassist gehanteerde prijzen en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de opdrachtgever komen tenzij anders vermeld.

5.2 Fleetassist is gerechtigd de prijzen en tarieven aan te passen. Eventuele prijswijzigingen worden 60 dagen voordat de nieuwe prijs ingaat aan de opdrachtgever medegedeeld. Opdrachtgever verklaart zich met eventuele prijsstijgingen akkoord indien deze maximaal gelijke tred houden met het CBS Consumenten Prijsindexcijfer van het desbetreffende jaar waarin de prijsverhoging plaatsvindt. Bij prijsstijgingen boven dit genoemde prijsindexcijfer kan opdrachtgever overeenkomst, schriftelijk opzeggen tegen de eerste dag van de maand volgend op de aankondiging van prijswijziging.

5.3 Wijzigingen in de overeenkomst worden, wanneer daaruit een hogere prijs volgt, als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, van te voren schriftelijk dan wel elektronisch worden vastgelegd en na akkoord worden uitgevoerd.

5.4 Onmiddellijk nadat het product is geleverd en de eventuele werkzaamheden zijn verricht dient de prijs betaald te worden, tenzij anders met de opdrachtgever uitdrukkelijk is overeengekomen

5.5 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of in de aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in het geval er een factuur is gezonden te worden voldaan binnen 14 dagen nadat het product is geleverd en ingebouwd, tenzij anders met de opdrachtgever uitdrukkelijk is overeengekomen.

5.6 De opdrachtgever is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum zoals vermeld op de factuur. Dit verzuim wordt niet opgeheven doordat Fleetassist na het verstrijken van de termijn een laatste betalingsherinnering zendt en daarmee de opdrachtgever alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering te betalen.

5.7 Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is Fleetassist gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rechte plus 1%.

5.8 Alle redelijke kosten, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling, komen ten laste van de opdrachtgever. Fleetassist is in ieder geval gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 100.

5.9 Fleetassist heeft het recht, voor elke aan de opdrachtgever verzonden betalingsherinnering of aanmaning  etc.,  een  bedrag  van  tenminste  €  40,00 ter zake administratiekosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Art. 6: Levering

6.1 Fleetassist zal de leveringstermijnen zo nauwkeurig mogelijk vaststellen en zal deze ook zoveel mogelijk in acht nemen. Zodra Fleetassist op de hoogte is van een omstandigheid die tijdige levering mogelijk in de weg staat, meldt Fleetassist dit aan opdrachtgever. Fleetassist geeft, indien mogelijk, een realistische schatting aan wanneer de betreffende levering zal geschieden. Opdrachtgever heeft in geen geval recht op schadevergoeding in verband met een te late levering. Fleetassist heeft te allen tijde het recht deelleveringen te verrichten.

6.2 Fleetassist zal zich inspannen om overeengekomen diensten en goederen correct en tijdig conform overeenkomst te leveren. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen zullen door Fleetassist opgegeven termijnen en levertijden nooit zijn te beschouwen als fatale termijnen. In geval vooruitbetaling is overeengekomen gaan opgegeven termijnen en levertijden eerst lopen nadat Fleetassist de overeengekomen vooruitbetaling op haar bankrekening heeft ontvangen.

6.3 Op het moment van levering gaat het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de opdrachtgever.

6.4 Fleetassist is bevoegd om vooruitbetaling of zekerheid van de opdrachtgever te verlangen, alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

6.5 Bij gebreke of weigering van afname door opdrachtgever van overeengekomen dienstverlening of bestelde goederen is opdrachtgever aan Fleetassist een schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de overeengekomen vergoeding cq. koopsom voor de niet afgenomen producten en/of diensten, te verhogen met de wettelijke rente daarover. De dag waarop de afname wordt geweigerd, geldt als de dag van levering.

6.6 Afname wordt geacht geweigerd te zijn indien overeengekomen producten en/of diensten aan opdrachtgever ter aflevering zijn aangeboden maar aflevering redelijkerwijs onmogelijk is gebleken ten gevolge van aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden.

Art. 7: Inbouw, service en garantie

7.1 Fleetassist dient door de opdrachtgever in staat te worden gesteld om geleverde apparatuur in de voertuigen en/of andere materialen in te bouwen, uit te bouwen en om onderhoud te verrichten aan reeds ingebouwde apparatuur en alle andere handelingen die kunnen worden verstaan onder montage of  montagewerkzaamheden. Dit geschiedt op een vooraf afgesproken locatie, datum en tijdstip.

7.2 Fleetassist is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat aan het voertuig tijdens de noodzakelijke testrit die de monteur bij de inbouw van de apparatuur moet maken. De opdrachtgever wordt om die reden nadrukkelijk in de gelegenheid gesteld zelf of een door hem ingeschakelde derde te laten rijden met de monteur op de bijrijder stoel.

7.3 Opdrachtgever zorgt dat Fleetassist of een door Fleetassist ingeschakelde derde op de vooraf afgesproken tijd toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

7.4 Opdrachtgever dient het betreffende voertuig en/of andere materialen op het afgesproken tijdstip ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de montagewerkzaamheden en stelt Fleetassist in staat om eenmaal aangevangen werkzaamheden te voltooien. Indien de voertuigen niet conform afspraak voor Fleetassist ter beschikking staan, dan is Fleetassist gerechtigd hiervoor bij de opdrachtgever de door haar gemaakte kosten in rekening te brengen. Voor het op de inbouwdag uit de roulatie houden van de voertuigen en het eventueel beschikbaar stellen van vervangend vervoer aan de betrokken werknemer, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk.

7.5 Fleetassist zal er voor zorg dragen dat de opdrachtgever over de meest recente versie van het software programma. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de software nimmer perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn en dat niet alle onvolkomenheden zullen (kunnen) worden hersteld. De software bevat de mogelijkheden voor dataprocessing. De garantieperiode van de hardware bedraagt minimaal 12 maanden. Als er sprake is van opzet, nalatigheid en/of grove schuld die te verwijten aan opdrachtgever is er geen garantie.

7.6 Tijdens de garantieperiode worden de kosten van inspectie en het herstellen van gebreken in onderstaande gevallen ook door Fleetassist aan de opdrachtgever in rekening gebracht. (Overigens zal Fleetassist deze kosten maken na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.):

– Noodzakelijke reparaties ten gevolge van aantoonbaar oneigenlijk, niet oordeelkundig en 
onbevoegd gebruik van de apparatuur, diefstal en aanrijdingschade;

– Storingen als gevolg van externe factoren, zoals blikseminslag, brand, storm, vocht, molest 
en de invloed van ander apparatuur en/of software;

– Serviceverzoeken welke het gevolg zijn van veranderde omstandigheden bij opdrachtgever 
of andere omstandigheden welke geen verband houden met de functie van de apparatuur.

7.7 Het is opdrachtgever noch derden toegestaan anders dan met schriftelijke toestemming van 
Fleetassist, reparaties of andere werkzaamheden, behoudens normale bediening, aan de apparatuur te verrichten, dit op straffe van verval van de rechten uit deze overeenkomst voor de apparatuur waar die werkzaamheden aan hebben plaatsgevonden.

7.8 In de gevallen dat opdrachtgever kiest voor eigen inbouw/installatie van de Fleetassist apparatuur, al dan niet door een door opdrachtgever ingeschakelde derde, vervallen de garantieverplichtingen. De garantieverplichtingen van Fleetassist zijn in dat geval beperkt tot het binnen de overeengekomen garantieperiode kosteloos omruilen van defecte apparatuur.

7.9 Fleetassist is gerechtigd derden in te schakelen ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen tussen Fleetassist en opdrachtgever. Fleetassist is in een dergelijk geval nooit aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt en/of verband houdt met het werk van deze derden.

Art. 8: Web applicatie

8.1 Fleetassist is gerechtigd naar eigen inzicht wijzigingen aan te brengen in de web applicatie in de vorm van updates, upgrades, klant specifieke aanpassingen etc. voor zover deze van belang zijn voor het (algemene) gebruik van de web applicatie, een en ander naar oordeel van Fleetassist.

8.2 Fleetassist is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de toegang tot de web applicatie (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor (preventief-) onderhoud of te verrichten aanpassingen of verbeteringen van één of meer diensten van Fleetassist, zonder dat dit een recht op schadevergoeding van opdrachtgever jegens Fleetassist met zich meebrengt. Fleetassist spant zich in dit tot een minimum te beperken.

8.3 Fleetassist heeft te allen tijde het recht om zonder opgave van redenen de toegang van opdrachtgever tot de web applicatie voor onbepaalde tijd te beperken of te blokkeren, indien vermoeden van misbruik of anderszins oneigenlijk gebruik aanwezig is.

Art. 9: Gegevens en dataopslag

9.1 Alle gegevens en data worden opgeslagen in een database die onder beheer van een door Fleetassist ingeschakelde derde staat. Fleetassist is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt en/of verband houdt met het werk/beheer of anderszins van deze derde.

9.2 Fleetassist verplicht zich om zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van de opdrachtgever afkomstige gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs, wordt Fleetassist geacht aan deze verplichting te hebben voldaan.

9.3 De gegevens c.q. data die door middel van de door Fleetassist geleverde producten en/of diensten worden gegenereerd kunnen onvolkomenheden bevatten. Deze onvolkomenheden kunnen ontstaan door onder andere: geen (volledige) GPS-dekking, geen(volledige) GSM/GPRS/UMTS-dekking, onregelmatigheden in de stroomvoorziening van het object waarin de zaken door Fleetassist zijn gemonteerd, onregelmatigheden bij de provider van Fleetassist en onregelmatigheden bij de opdrachtgever, danwel lokaal door de opdrachtgever gebruikte apparatuur om toegang tot het internet te krijgen. Fleetassist is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade die door dergelijke onvolkomenheden zal ontstaan.

9.4 Voor zover opdrachtgever met gebruikmaking van de webapplicatie zelf persoonsgegevens verwerkt, is slechts opdrachtgever, en dus niet Fleetassist, daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en per mei 2018 in de zin van de GDPR. Opdrachtgever staat ervoor in dat zij deze persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Fleetassist zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van opdrachtgever en overeenkomstig de instructies van opdrachtgever.

9.5 Opdrachtgever draagt het risico ter zake beschadiging of verloren gaan van bij Fleetassist of derden opgeslagen gegevens c.q. informatie dan wel onvolkomenheden in de rapporten c.q. data, tenzij de beschadiging of teloorgang te wijten is aan grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet van Fleetassist en met inachtneming van artikel 13 (overmacht) van deze voorwaarden. Voor het opvragen van deze gegevens gedurende de periode van 14 dagen na de beëindiging van de overeenkomst (zie art. 3.12 van deze algemene voorwaarden) ná de abonnementsperiode brengt Fleetassist kosten in rekening. Na deze periode is Fleetassist gerechtigd alle gegevens te verwijderen. Fleetassist hanteert voor de bewaring van de gegevens in haar systemen de wettelijke bewaartermijnen. Opdrachtgever is zelf verplicht zorg te dragen voor de toepasselijke bewaartermijnen van de eigen administratie(s) en daarbij behorende gegevens.

9.6 Opdrachtgever blijft gedurende de looptijd van de overeenkomst eigenaar van zijn of haar gegevens mits de opdrachtgever aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

9.7 Fleetassist verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de inhoud van het privacy statement op haar website en acht de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast.

Art. 10: Verplichtingen Fleetassist

10.1 Fleetassist spant zich in voor optimale beschikbaarheid van gegevens en toegang tot de web applicatie.

10.2 Fleetassist staat ervoor in dat er regelmatig een back-up wordt gemaakt van de gegevens binnen de web applicatie een en ander met in achtneming van de geldende privacy wetgeving. Zie ook het privacy statement van Fleetassist op haar website. Deze back-up wordt enkel gemaakt uit interne beveiligingsoverwegingen bij Fleetassist. Bijvoorbeeld in het geval van calamiteiten, zoals een grote stroomstoring of brand. Deze back-up wordt niet aan opdrachtgever verstrekt. Opdrachtgever is verplicht zelf regelmatig een back-up te maken.

10.3 Fleetassist staat ervoor in dat de gegevens binnen de web applicatie zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang.

10.4 Fleetassist onthoudt zich van het inzien van de gegevens van opdrachtgever en stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Fleetassist hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Na toestemming van de opdrachtgever kan Fleetassist de gegevens inzien.

Art. 11: Verplichtingen opdrachtgever

11.1 Bij het sluiten van de overeenkomst verplicht  opdrachtgever zich tot het tijdig verschaffen van alle noodzakelijke, relevante en/of nuttige informatie aan Fleetassist, uit hoofde van het uitvoeren van deze overeenkomst.

11.2 Opdrachtgever dient zich te houden aan redelijke instructies, richtlijnen en aanwijzingen van Fleetassist die verband houden met het gebruik van de producten en/of diensten van Fleetassist.

11.3 Opdrachtgever draagt zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbinding benodigd voor het gebruik van de producten en/of diensten van Fleetassist.

11.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de geleverde producten en/of diensten, alsmede voor het adequaat beveiligen daarvan.

11.5 Opdrachtgever staat er voor in dat alle gebruikers uit zijn of haar naam op een verantwoordelijke wijze omgaan met de toegang tot de web applicatie en de daaruit verkregen informatie, terwijl opdrachtgever tevens onvoorwaardelijk de verantwoordelijkheid houdt en/of aanvaardt voor enige informatie die deze gebruikers op de web applicatie toevoegen.

11.6 Opdrachtgever zal op geen enkele wijze hinder of schade veroorzaken aan (klanten van) Fleetassist bij het gebruik van de producten en/of diensten van Fleetassist, een en ander naar het oordeel van Fleetassist. Het is opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van (klanten van) Fleetassist.

11.7 Het is opdrachtgever niet toegestaan de producten en/of diensten van Fleetassist te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of voorliggende voorwaarden dan wel geldende juridische uitspraken.

11.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens binnen de web applicatie. Fleetassist is nimmer aansprakelijk voor de gegevens die zijn vervaardigd met of tot stand zijn gekomen door gebruik van welke producten en/of diensten van Fleetassist dan ook. Opdrachtgever blijft altijd zelf verantwoordelijk voor (de juistheid van) zijn of haar administratie(s). Bij eventuele (vermeende) onjuistheden of discrepanties is opdrachtgever verplicht dit tijdig te melden aan Fleetassist.

11.9 Opdrachtgever dient zelf regelmatig via de web applicatie een back-up te maken van alle gegevens door middel van de PDF- of Excel exportmogelijkheden. Fleetassist is in geen enkel geval aansprakelijk voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of gederfde winsten van opdrachtgever.

11.10 Indien opdrachtgever zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze voorwaarden niet nakomt, is Fleetassist gerechtigd om het gebruik van de web applicatie door opdrachtgever zonder voorafgaande aankondiging te beperken dan wel op te schorten.

11.11 Bij voertuigen die relatief weinig rijden (minder dan 150 kilometer per week) en/of veel stil staan (langer dan 4 dagen) dient rekening gehouden te worden met het feit dat de hardware van Fleetassist kan zorgen voor een snellere ontlading van de accu waarop de hardware is aangesloten. In  deze  gevallen  is  opdrachtgever  zelf  verantwoordelijk  voor  het  (tijdig)  bijladen  van  deze  accu’s. Fleetassist is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade welke hieruit voortvloeit.

Art. 12: Aansprakelijkheid

12.1 Fleetassist zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor eventuele daadwerkelijke door de opdrachtgever direct geleden schade, welke veroorzaakt is vanwege een aantoonbaar toerekenbaar tekortschieten van de verplichtingen door Fleetassist. Een en ander conform het bepaalde in de wet en in relatie tot hetgeen bepaald is in deze algemene voorwaarden.

12.2 De opdrachtgever is zelf, en derhalve nooit Fleetassist, verantwoordelijk voor de keuze van bepaalde hardware, van een bepaald systeem en/of abonnement.

12.3  De opdrachtgever dient de dealer en/of de door hem ingeschakelde reparateur van de auto zelf te melden dat er door Fleetassist zogenaamde extra’s zijn ingebouwd. Fleetassist is in ieder geval nooit aansprakelijk, indien de dealer en/of reparateur tijdens onderhoud of reparatie van de auto de door Fleetassist geleverde zaken en daardoor de auto zelf beschadigd. Indien de dealer en/of reparateur meent dat een probleem aan het voertuig veroorzaakt wordt door het door Fleetassist ingebouwde apparatuur, dient de opdrachtgever dat aan Fleetassist te melden en Fleetassist in de gelegenheid te stellen het probleem te beoordelen alvorens de dealer en/of reparateur reparatiewerkzaamheden zal verrichten.

12.4 Ingeval de overeenkomst geheel of ten dele levering van zaken betreft geldt bij aflevering aan de opdrachtgever het volgende: indien beschadiging van zaken wordt geconstateerd dient de opdrachtgever dit op het ontvangstbewijs aan te tekenen. Bovendien dient de opdrachtgever zo snel mogelijk na aflevering bij Fleetassist hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de opdrachtgever, behoudens het daartoe bepaalde in de wet, geacht wordt de zaken te accepteren. Indien bij afleveringen geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde zaken dient ook dit door de opdrachtgever aan Fleetassist op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.

12.5  Op de opdrachtgever rust de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.

12.6 Indien Fleetassist met inachtneming van het in dit artikel bepaalde aansprakelijk kan worden gehouden voor schade ontstaan door/bij uitvoering van de overeenkomst, is haar aansprakelijkheid te allen tijde per geval beperkt tot een bedrag van 50% van alle in de 6 maanden voorafgaand aan haar verzuim aan opdrachtgever gefactureerde bedragen, verminderd met crediteringen door Fleetassist aan opdrachtgever in die periode, dan wel wordt de schade beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Fleetassist bereid is uit te keren.

12.7  De opdrachtgever vrijwaart Fleetassist voor aanspraken van derden jegens Fleetassist, indien Fleetassist schade veroorzaakt doordat de opdrachtgever of derden die de opdrachtgever daartoe heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie heeft verstrekt welke, indien deze informatie wel bij Fleetassist bekend ware geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.

12.8 Fleetassist is niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet/schuld/verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of namens de opdrachtgever.

12.9 De opdrachtgever is tegenover Fleetassist aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

12.10 Gelet op de aard van de technische en elektronische dienst en de daarmee gepaard gaande onzekerheden en mogelijke discrepanties, is Fleetassist nimmer aansprakelijk voor;

– Indirecte schade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van door derden opgelegde boetes, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van of door opdrachtgever aan Fleetassist voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Fleetassist voorgeschreven toe Fleetassist, voor gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs indien Fleetassist in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

– Enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de web applicatie. Opdrachtgever zal Fleetassist nimmer hiervoor aansprakelijk kunnen stellen.

– Enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van programmatuur van opdrachtgever of van derden, van Apparatuur van opdrachtgever, Fleetassist of derden, of van internetverbindingen van opdrachtgever, Fleetassist of derden.

– Enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met onjuiste administraties welke zijn afgekeurd door de Belastingdienst, dan wel om welke reden)en dan  ook  niet  worden  geaccepteerd  door  de  Belastingdienst.  Opdrachtgever  draagt   ten allen tijde zelf de verantwoordelijkheid voor goedkeuring (vooraf en achteraf) van de Belastingdienst.

– Enige schade van welke aard ook geleden door opdrachtgever verband houdende met onjuiste administraties welke zijn afgekeurd of niet worden geaccepteerd door wat voor instantie dan ook.

– Fleetassist aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet juist, het niet volledig of het niet tijdig verzenden of ontvangen van gegevens die middels de web applicatie bij Fleetassist worden geplaatst.

12.11 Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Fleetassist vervalt door het enkele verloop van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

12.12 Opdrachtgever zal eventueel aan Fleetassist gelieerde vennootschap of vennootschappen niet aansprakelijk stellen voor welke schade en/of kosten dan ook, ongeacht een eventuele bestuursfunctie van deze vennootschap(pen).

12.13 Opdrachtgever vrijwaart Fleetassist voor aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de gesloten overeenkomst en/of voorliggende voorwaarden, tenzij opdrachtgever deze aanspraken jegens Fleetassist met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien opdrachtgever de schade zelf zou hebben geleden.

12.14 De aansprakelijkheid van Fleetassist wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst met opdrachtgever ontstaat in alle gevallen slechts indien opdrachtgever Fleetassist onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Fleetassist na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fleetassist in staat is adequaat te reageren.

12.15 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien opdrachtgever heeft verzuimd maatregelen te nemen om (I) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; (II) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (III) indien opdrachtgever nalaat Fleetassist zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en hem van alle relevante informatie te voorzien.

Art. 13: Overmacht

13.1 Ingeval nakoming van hetgeen waartoe Fleetassist zich krachtens de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst toe heeft verplicht, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Fleetassist en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere (gewichtige) reden voordoet aan de zijde van Fleetassist, is Fleetassist gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de opdrachtgever gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Fleetassist tot aan dat moment te voldoen.

13.2 Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door dan wel arbeidsongeschiktheid van werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij Fleetassist, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

13.3 Indien Fleetassist bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk te factureren en is de wederpartij dan wel opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Art. 14: Intellectuele eigendomsrechten en eigendomsvoorbehoud, geheimhouding

14.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de web applicatie, de producten, diensten en enige andere documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Fleetassist en/of diens licentiegever(s).

14.2 Fleetassist behoudt zich het eigendom van alle geleverde en te leveren producten (apparatuur) voor tot op het tijdstip waarop opdrachtgever aan zijn of haar verband houdende betalingsverplichting heeft voldaan.

14.3 Slechts na volledige betaling van het ten gevolge van een gesloten overeenkomst aan Fleetassist verschuldigde, komt aan opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht van de web applicatie toe. De web applicatie en bijbehorende softwarematige objecten blijven te allen tijde eigendom van Fleetassist en/of diens licentiegever(s).

14.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Fleetassist en/of diens licentiegever(s) op of in de web applicatie, producten, diensten of andersoortige documentatie van Fleetassist en/of diens licentiegever(s)te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is opdrachtgever niet toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van de Fleetassist en/of diens licentiegever(s)of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registreren in enig land, waar dan ook ter wereld.

14.4 Indien de opdracht voor de levering en/of het verrichten van de werkzaamheden niet aan Fleetassist wordt gegund, verplicht de ontvanger van de offerte zich de complete documentatie met adviezen rapporten, tekeningen, ontwerpen, (software) modellen etc. binnen 3 werkdagen na de datum der beslissing aan Fleetassist retour te zenden. Het vermenigvuldigen van de stukken als voornoemd is niet toegestaan. Indien Fleetassist constateert dat de intellectuele eigendomsrechten van Fleetassist en/of diens licentiegever(s) onrechtmatig gebruik wordt c.q. is gemaakt (door opdrachtgever of een derde), behoudt hij zich het recht voor aan de opdrachtgever een terstond opeisbare  boete  op  te  leggen  van  €  100.000,00, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van Fleetassist ter zake volledige schadevergoeding te vorderen.

14.5 Zowel Fleetassist als opdrachtgever zal eventuele vertrouwelijke informatie betreffende de andere partij niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de vertrouwelijke informatie is verkregen.

14.6 Zowel Fleetassist als opdrachtgever nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde zijn of haar geheimhoudingsverplichtingen na te komen. Geen van de in dit artikel opgenomen bepalingen legt de ontvangende partij enige beperking op ten aanzien van informatie of gegevens – al dan niet gelijk of gelijksoortig aan de informatie of gegevens vervat in de Vertrouwelijke Informatie – indien die informatie of gegevens: (I) reeds het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de betrokken partij werden verkregen; (II) onafhankelijk door de ontvangende partij zijn ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de betrokken partij; (III) algemeen bekend zijn of worden of algemeen toegankelijk worden gemaakt, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; of (IV) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de betrokken partij wordt geschonden.

14.7 De geheimhoudingsverplichtingen ingevolge dit artikel gelden niet voor zover vertrouwelijke informatie van de andere partij openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

14.8 Zowel Fleetassist als opdrachtgever staan er voor in dat hun medewerkers alsmede eventuele ingeschakelde derden de in dit artikel beschreven geheimhoudingsverplichtingen nakomen. Indien Fleetassist constateert dat de in dit artikel 17 omschreven geheimhoudingsverplichting wordt geschonden c.q. onrechtmatig gebruik wordt c.q. is gemaakt (door opdrachtgever of een derde), behoudt hij zich het recht voor aan de opdrachtgever  een  terstond  opeisbare  boete  op  te  leggen van  €  100.000,00 (zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist en onverminderd het recht van Fleetassist ter zake volledige schadevergoeding te vorderen. 

Art. 15: Diversen

15.1 Opdrachtgever is verplicht eventuele afwijkingen in de administratie(s) (bijvoorbeeld een afwijking tussen kilometerstand in de auto en elektronische registratie via Fleetassist), wanneer deze niet door Fleetassist zijn geconstateerd, zo snel mogelijk te melden aan Fleetassist.

15.2 De toepasselijkheid van een geheel of gedeelte van eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij zulks door Fleetassist uitdrukkelijk en op schriftelijke wijze is aanvaard.

15.3 Fleetassist is gerechtigd de rechten of plichten uit hoofde van deze voorwaarden over te dragen aan een door haar op te richten rechtspersoon of dochteronderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde. In al deze gevallen zijn deze voorwaarden eveneens van toepassing op opdrachtgever.

15.4 Fleetassist verwijst hierbij wederom uitdrukkelijk naar de inhoud van het privacy statement op haar website en acht de inhoud daarvan als hier herhaald en ingelast.

15.5 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen Fleetassist en opdrachtgever gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent

15.6 Op voorliggende voorwaarden en andersoortige overeenkomsten tussen Fleetassist en opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

15.7 Alle geschillen, onenigheden of vorderingen voortvloeiend uit of verband houdend met deze Fleetassist voorwaarden of de Fleetassist Overeenkomst, of de niet-nakoming, beëindiging of ongeldigheid daarvan, worden aan de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Nuenen, juni 2018

Download algemene voorwaarden en privacy statement.